راهنمای اقامت و هزینه های زندگی

کلیه دانشجویانی که برای تحصیل وارد قبرس شوند و اقامت دانشجویی داشته باشند، قادر به اخذ اقامت برای اقوام درجه یک خود شامل (پدر، مادر، همسر و فرزند) بعنوان اقامت همراه می باشند. پس از طی مراحل اخذ اقامت دانشجویی، امکان اقدام برای اقامت همراهان از طریق اداره مهاجرت فراهم خواهد آمد

کلیه افراد بالاتر از ۶۰ سال نیازی به اخذ اقامت در قبرس نداشته و می توانند به صورت آزاد اقامت داشته باشند کلیه افرادی که صاحب خانه در قبرس باشند اجازه اقامت خود و خانواده را خواهند داشت